శృంగార రాణి 188

By | July 3, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 188 ఇకొంచెం సేపు ఇక్కడేవుంటే మన గుట్టు రట్టై ఇంకెప్పుడూ నువ్వునేనూ కలిసే యోగం లేకుండా పోతుంది అలా నీకు సమ్మతమేఐతె చెప్పు రోజంతా నీతో ఇక్కడే వుండిపోతాను అన్నాది గౌరి.. అమ్మో అలా ఓద్దులే.. నువ్వెలా చెపితే అలా అన్నడు శంకరం ఖంగారుగా.. అలా బుద్దిమంతుడులా నేను చెప్పినట్లు విను.. ఈరోజు ఇంక నేను ఇటుపక్క రాను.. నువ్వుకూడా అటుపక్కకి రాకు అని చెపుతూ.. తిన్నగా స్త్ననం చేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళీ కాఫీపెట్టి సుబద్రని నిద్రలేపుతాను.. ఇంకా వంటకూడా చెయ్యాలి అన్నాది గౌరి.. నాకు కూడా ఓ కప్పు కాఫీ పంపరాదూ అన్నడు శంకరం .. అలాగేలే అంటూ గౌరి శంకరం ఇంటి పెరటి గుమ్మం లోనించీ వెళ్ళిపోయింది గౌరి స్త్నానం చేసి కాఫీకలిపి తానకోకప్పు తన కూతురు సుబద్రకో కప్పూ కాఫీ పట్టుకుని సుబద్ర గదిలోకి వెళ్ళి సుబద్రని నిద్రలేలేప్పటికి అప్పుడే నిద్దర లేస్తున్నా దానిలా సుబద్ర లేచి అమ్మ చేతిలోనించీ కాఫీ కప్పు అందుకుని కాఫీతాగుతూ.. ఇప్పటివరకూ ఒకతల్లిలా సుబద్ర కళ్ళకి కనిపించిన తనతల్లిని ఇప్పుడు శంకరంతో రంకు కట్టి అలా వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని నగ్నంగా శకరం పక్కలోపడుకుని శంకరంతో కసిగా దెంగించుకున్న దెంగుడు సుబద్ర కళ్ళలో మెదులుతుండడంతో.. సుబద్ర తదేకమంగా తనతల్లినే

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.