Category Archives: అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 11

telugu stories kathalu novels books అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 11    తర్వాత కామాక్షి వంతు వచ్చింది.    "అందరిలోకీ ముందు నువ్వే పరిగెత్తిపోయావు
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 10

telugu stories kathalu novels books అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 10 నగ్నదేహాల వ్యాపారం జరిగి ఆ ఇంట్లో స్వార్ధం దిగంబర నృత్యం చెయ్యడం మొదలెట్టింది.
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 9

telugu stories kathalu novels books అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 9 ఆమాట వినగానే సృజన ప్రాణాలు తిరిగి వచ్చినట్లయింది.    అహల్య బతికితే తను మర్డర్ చేసినట్లుకాదు
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 8

telugu stories kathalu novels books అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 8  "జలుబూ జ్వరం అన్నీ తగ్గిపోతాయ్! దెబ్బతో దెయ్యం దిగిపోతుంది. కదలకుండా కూర్చో!
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 7

telugu stories kathalu అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 7 నువ్వే నా కిష్ణయ్యా! నీ దగ్గరికే వచ్చారా ఈ పోర్లు?" "ఆడ? డైరెక్టుగా నా దగ్గరికే వచ్చారు! రాక ఇంకెక్కడి
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 6

telugu stories అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 6  రంగేలీ నా! చాలా చిత్రమైన పేరు! ఇంతకీ ఎవరీవిడ? ఎక్కుడుంది తను? ఈ పసరు తనకెందుకు తాగిస్తున్నారు?
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 5

telugu stories అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 5 "రండి!" అని భర్త చెయ్యి పట్టుకుని, పొరలి వస్తున్న దుఃఖం బయటపడకుండా పెదిమలు కొరికిపట్టుకుని
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 4

telugu stories అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 4  సృజనకు అర్ధమయిందల్లా, అది ఆడపిల్లలకు తప్పనిసరి అనీ ఆ సమయంలో అమ్మసాయం ఎంతో ఉండాలనీ
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 3

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 3 వ్వవ్వవ్వ “నీ ఏడుపు ఆపుతావా? పళ్ళు వాయగొట్టనా?” అన్నాడు రాఘవులు కర్కశంగా. “కోపంవస్తే నేను మనిషినిగాను. గొడ్డుని బాదినట్లు బాదుతా? యావనుకున్నావో!” అతిప్రయత్నంమీద ఏడుపు ఆపుకుంది సృజన. ఆమాట చాలా నిజమని పుట్టింటికి వెళ్ళిన రాఘవులు భార్యకి అనుభవ పూర్వకంగా తెలుసు. “అఘాయిత్తెం చైకు! టీ తాగుతావా?” తల అడ్డంగా తిప్పింది సృజన. “పోనీలొట్టె తింటావా? రొట్టె?” మళ్ళీ తల ఆడించింది. “నీ…..”అంటూ ఫెడేల్మని ఆమె చెంపమీద కొట్టాడు రాఘవులు. ఆమె పాలబుగ్గమీద అతని చేతివేళ్ళు గుర్తులు… Read More »

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 2

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 2 గేటు చప్పుడైంది. అందరూ తలలు తిప్పి చూశారు. సృజన రాలేదు కానీ రమణమూర్తి వాళ్ళ ఆఫీస్ ఫ్యూన్ యూసఫ్ వచ్చాడు. అతని చేతిలో చిన్న పంజరం ఉందని అందులో ఉంది ఒక అందమైన మైనా పిట్ట. ఆమైనా పిట్టను కొనుక్కురమ్మని పొద్దున ఆఫీసుకి వెళ్ళగానే యూసఫ్ కి చెప్పాడు రమణమూర్తి. “సృజన బేటీ ఏది సాబ్? ఆమె కోసం ఓల్డ్ సిటీ అంతా తిరిగి తెచ్చినా ఈ మైనాని!” అన్నాడు యూసఫ్. “సృజన మా ఇంటికి వెళ్ళిందేమో!”… Read More »

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 1

ఏప్రిల్: ఫస్టు తారీకు: “గుడ్ మార్నింగ్ పప్పీ! హాపీబర్త్ డే టూ యూ!” అన్నారు రమణమూర్తి జానకీ సెకండ్ బెడ్ రూంలో పడుకుని ఉన్న సృజనమీదికి వంగి చూస్తూ. “బర్త్ డే” అన్నమాట చెవినపడగానే చటుక్కున లేచికూర్చుంది పదమూడేళ్ళ సృజన. ఆమె మొహంలో నిద్రమత్తు స్పాంజితోతుడిచేసినట్లు ఒక్కసారిగా మాయమైపోయిసంతోషం తొంగి చూసింది. “థాంక్స్ నాన్నా! థాంక్యూ అమ్మా!” అక్కడే పడుకుని ఉన్న తొమ్మిదేళ్ళ సంజయ్, ఆరేళ్ళ స్పందనా కూడా ఈ సందడికి లేచి ఆవలిస్తూ “హాపీబర్త్ డే అక్కా!” అన్నారు. “థాంక్యూ… Read More »