Category Archives: ఇదీ కధ

ఇదీ కధ 18

telugu stories kathalu novels books ఇదీ కధ 18  "ఆ ప్రెషర్ కుక్కర్ దొరికిందా?" సాగర్ ఆశ్చర్యనికి అవధులు లేవు.    'అవును దొరికింది బాబూ!"
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 17

telugu stories kathalu novels books ఇదీ కధ 17 సాగర్ ఏది ఏమైనా మనకు మంచే జరిగింది. మనకు కావాల్సింది అదే కదా? మాధవిని కూడా బాబాగారి దగ్గిరకు
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 16

telugu stories kathalu novels books ఇదీ కధ 16"నన్ను క్షమించు!"    "డాక్టర్!' సాంబశివరావు ఉలిక్కిపడ్డాడు. తనను గురించే ఆలోచిస్తున్నానని డాక్టరు
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 15

telugu stories kathalu novels books ఇదీ కధ 15 "ఇంత ఆలోచించారా డాక్టర్!"    "నిజమే! అంత దూరం ఆలోచించే వయసు కాదప్పుడు . ముక్కు పచ్చలారని
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 14

telugu stories kathalu ఇదీ కధ 14"ఆ డాక్టర్ ఫ్రాడ్! నువ్వంత కంటే ఫ్రాడ్?"    "సాగర్ బాబూ!' అర్దర్లీ విక్టర్ అడిరిపోయాడు.    "విక్టర్ ! నువ్వూరుకో! వాడిష్టమొచ్చి
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 13

telugu stories ఇదీ కధ 13 అంటే అక్కడికి నువ్వు సూర్యుడి వైనట్టు! అవునా" మాధవి పెదవులపై దరహాసం మెరిసింది. అలా నిలబడ్డ మాధవిని
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 12

ఇదీ కధ 12   "సాగర్" మాధవి కళ్ళు అర్ధ్రమైనాయి.    "నువ్వు నువ్వు నిజంగా....."    "దేముడివి! అదేగా నీ డైలాగ్......ఇది మరీ పాత సినిమా డైలాగ్."
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 11

ఇదీ కధ 11"అదే గదా నేను చెప్పడం! మాధవిని చూడు ! ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నదో! ఇలాంటి పిల్లల మీదనా మీ పరిశోధనలూ! ఇవన్నీ నిజంగా మతి ఉన్న వాళ్ళు చేయాల్సిన
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 10

ఇదీ కధ 10     పాపా? నీ పేరు ?" ప్రొఫెసర్ కంఠం గంభీరంగా వున్నది.    "సునీత"    "కాదు! మాధవి"    "కాదు! సునీత"    "సునీత అని ఎవరు పిలిచేవాళ్ళు?"
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 9

ఇదీ కధ 9  "డాక్టర్ గారూ! మా తల్లి గారి కోరిక నెరవేర్చడానికి నేను సిద్దంగా ఉన్నాను." సాగర్ మంత్ర ముగ్దుడిలా డాక్టర్ ముందు నిలబడి అన్నాడు.
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 8

ఇదీ కధ 8 ప్రొఫెసర్!' సాగర్ బిగ్గరగా అరిచాడు. చంద్రశేఖర్ తొట్రుపాటు పడ్డాడు.    "ఏమైంది , సాగర్!' భుజం పట్టుకొని ఊపుతూ అన్నాడు.    "నా బుర్ర
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 7

ఇదీ కధ 7  "బయటకు ఎలా వెళ్ళావ్?"    "తెలియదు."    "ఎవరన్నా తీసుకువెళ్ళారా? నీ అంతట నీవే వెళ్ళావా?"    "తెలియదు"    "సాగర్ వచ్చి తీసుకెళ్లాడా?"
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 6

ఇదీ కధ 6  "ఇదంతా మనవాడి పనేనయ్యా యస్పీ గారూ! "సాగర్! ఏమిటిదంతా? మాధవిని తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళావ్?" ఆ గొంతు వినడంలో సాగర్
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 5

ఇదీ కధ 5   "సాగర్! ఓ సాగర్! ప్లీజ్ నన్నడగకు! నాకు భయం వేస్తున్నది!" సాగర్ చేతుల్లో వణికిపోయింది మాధవి. ",మాధవీ!
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 4

ఇదీ కధ 4 సాగర్ ఆలోచనలో పడ్డాడు. సుజాత ఇంతవరకూ తన తల్లి దగ్గర ఏం చేస్తున్నది? వాళ్ళ నాన్నతో ఎందుకు వెళ్ళలేదు? డాక్టరు గారు కావాలనే కూతుర్ని
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 3

ఇదీ కధ 3 “అదుగో అమ్మాయి వచ్చేసింది” సంతోషంతో అరచినంత పనిచేసింది నాగరత్నమ్మ. కూతురిని చూడగానే రామానాధం గారి ముఖం వికసించింది. కారు దిగి వస్తున్న సాగర్ ను, మాధవిని చూసి “ఏమిటే , నీకేమయిన మతి పోయిందా? చెప్పా పెట్టకుండా ఇంత పొద్దు పోయిందాకా  తిరిగొస్తావ్ . మీ నాన్నగారు ఎంత ఆదుర్దా పడిపోయారో తెలుసా?” నాగరత్నమ్మ కూతురి మీద విసుక్కుంది. సాగర్ ఊపిరి బిగపట్టాడు. చాలా హడావుడి పడి వుంటారు. ఏం చెప్పాలా , ఎలా చెప్పాలా అన్న… Read More »

ఇదీ కధ 2

ఇదీ కధ 2 “చారిత్రక హీరో ముఖం పెట్టమంటవా మాధవీ!” “ఛీ పో!” మాధవి కళ్ళల్లో వెలుగులు చిమ్మాయి. “ఏమిటో మీ సోద నాకోక్కటీ అర్ధం కావటం లేదు” నాగరత్నమ్మ అయోమయంగా చూసింది! “ఇదీ సినిమా డైలాగే” మాధవి తల్లి భుజం మీద వాలి ప్రేమ్ సాగర్ ను ఓరగా చూసింది. “ఉండమ్మా అబ్బాయికీ కాఫీ అన్నా తెచ్చి పెడతాను” అంటూ నాగరత్నమ్మ వంటింటి వేపు నడిచింది. “నాగరత్నమ్మ గారూ! నాగరత్నమ్మ గారూ!” బిగ్గరగా అరిచాడు సాగర్. “మళ్ళీ ఏ మొచ్చిందర్రా?” గిర్రున… Read More »

ఇదీ కధ 1

వన్ – టు- గో…. అమ్మాయిలు ఆరుగురూ ముందుకు దూకారు, అబ్బాయిలు అరవై మంది యీలలు వేశారు. కేకలు వేశారు. కొందరు అమ్మాయిలు ఎగిరెగిరి గంతులు వేస్తూ చప్పట్లు కొట్టారు. “కమాన్! మాధవీ! ఫినిషిట్!” ప్రేమ్ సాగర్ గొంతెత్తి అరుస్తున్నాడు. మాధవి మెడ ప్రక్కకు తిప్పి ప్రే మ్ సాగర్ వైపు చూసింది. “కమాన్! హరి అప్ రా!” నలుగురు అబ్బాయిల గొంతులు ఒక్కసారిగా మోగాయి. రాణి ముందుకు వచ్చింది, మాధవి వెనుకపడింది. అటూ ఇటూ చూడకు పరుగెత్తు” ప్రేమ్ సాగర్… Read More »