పోతు ఎద్దు 9

By | August 7, 2021
telugu sex stories పోతు ఎద్దు 9 వాళ్ళు వెళ్ళగానే, బాలు కొంచం దిగాలు ముఖం వేసుకొని వున్న పిన్నమ్మను కావలించుకొని, గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకుంటూ.. “అమ్మా మనం ఫ్రీ ఇక మీద..నేనే నీ మొగుడునే..”అన్నాడు మరోసారి.. ఆమె అన్యమనస్కంగానే ‘కొడుకు’ చెక్కిలి నిమిరి ప్రియంగా...“అదంతా సరే..కొంచం సమయం కావాలిరా నాకు..చిన్నదే అయినా ఈ షాక్ లోంచి తేరుకొనేందుకు కొద్ది టైం పడుతుంది..ముందు ఆయన కర్మ కాండం ముగించాలి..చాలా మంది వచ్చి పోతూంటారు..మనం కొంచం కట్టుబాటుల్లో వుండటం మంచిది..” అంది లాల నగా.. పిన్నమ్మను ఆ deprssion లోంచి బయట పడేయ్యాలన్న ఆత్రంతో, “అయితే మనము ఎప్పుడే మళ్ళీ కలి సేది..?” అడిగాడు దిగులు ముఖం పెడుతూ.. పిన్నమ్మ తానిలా దీనంగా ముఖాన్ని పెడితే

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *