శృంగార రాణి 186

By | July 1, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 186 అలా ఇంటి ముఖద్వారం గుమ్మం దగ్గర ఓ 2 నిమిషాలపాటు కూర్చున్నాక ఒక్కసారిగా సుబద్రకి ఒకవిషయం గుర్తుకువొచ్చింది. అదేమిటంటే ఆముఖద్వారపు తలుపులోపలి గడియ సరిగ్గా పనిచెయ్యడంలేదనీ.. లోపలనించీ గడియవేసినా గట్టిగా ఆ తలుపులని తోస్తే గడియ వూడిపోయి తలుపులు తెరుచుకుంటాయనీ.. ఆ తలుపు గడియని బాగుచేయించాలని తన తండ్రి తనతో అనడం సుబద్రకి గుర్తుకువొచ్చింది. ఈ సంగతి గౌరికి తెలియదు ఎందుకంటే రోజూ రాత్రిళ్ళు పడుకునేటప్పుడు సాధారణంగా సుబద్ర తండ్రే ఆ ముఖద్వారం తలుపులు వేసి గడియపెట్టేది.. సుబద్ర ఎప్పుడన్న ఆ తలుపులుమూసి గడియపెడుతుంది కబట్టీ.. సుబద్ర తండ్రి ఆ విషయాన్ని సుబద్రకి చెపుతూ ఆ తలుపులు తోసినా ఊడిరాకుండా ఉండడానికి ఇంకో కర్రముక్క ఆ తలుపు గడియాకి అడ్డం పెడితే ఆ గడియ ఊడిపోకుండా ఎలా ఉంటుందో కూడా సుభద్రకు తన తండ్రి చూపించేడు కూడా..  ఈసంగతి గుర్తుకురాగానే సుబద్ర హుషారుగా లేచి ఆ ముఖద్వారం తలుపులని బలంగా రెండుమూడుసార్లు వూపేప్పటికి ముఖద్వారం తలుపులోపలి గడియ వూడి తలుపులు తెరుచుకున్నాయి..  తలుపులు తెరుచుకోవడంతో.. సుబద్ర మళ్ళీ ఆతలుపు గడియవేసి మళ్ళీ అలా ఆ తలుపులు తెరుచుకోకుండా ఆ గడియకి మరో చెక్కముక్క అడ్డం పెట్టి అప్పుడు తిన్నగా తన ఇంటికి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *