శృంగార రాణి 194

By | July 11, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 194 సింహాచెలం గౌరిని దెంగుతున్నంతసేపూ మొడ్డ నిగడబెట్టుకుని చూస్తూ కూర్చున్న శంకరం.. సింహాచెలం వెళ్ళిపోగానే గౌరి నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకుని దెంగడం మొదలుపెట్టేప్పటికి.. గౌరి శంకరాన్ని.. శంకరం ఒకమాట అడుగుతాను నిజం చెపుతావా..? అన్నాది.. అప్పటివరకూ గౌరిని దెంగుతున్న శంకరం గౌరిని దెంగడం ఆపి అడుగు గౌరి అన్నాడు.. నీకు నా కూతురు సుబద్రమీదకూడా మోజు వుందికదా..? తిన్నగా అడిగేసింది.. గౌరి అలా అడుగుతుందని శంకరం వూహించలేదు.. ఐనా కానీ పరిసితి ఎక్కడివరకూ వొచ్చిందోబాగా తెలిసిన శంకరం సుబద్రని కూడా దెంగాలని తనకి మనసులో వుందన్న నిజాన్ని గౌరికి చెప్పేసేడు.. ఐతే ఓ పని చెయ్యి శంకరం.. రేపు శనివారం.. ఎల్లుట ఆదివారం.. ఈరెండురోజులు సుబద్రని నీకు వొదిలిపెట్టేసి నేను ఎటాన్నా వెళ్ళిపోతాను.. ఈరెండురోజుల్లో నువ్వు సుబద్రని ఎన్నిసార్లు దెంగగలవో అన్నిసార్లూ మన్సుతీరా దెంగుకుని సోమవారం సరికి ఆ సింహాచెలంగాడు సుబద్రని దెంగుకోవడానికి సిద్దం చెయ్యి.. అన్నాది స్థిరంగా.. గౌరి నోటివెంట అలాంటి మాట వినేప్పటికి శంకరం కదిలిపోయేడు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *