శృంగార రాణి 262

By | September 30, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 262 ఒకమాట అడుగుతాను సమాధానం చెప్పండి మణి గారూ.. అంటూ మాధవి.. అసలు నాకన్న వయసులో పెద్ద ఐన మీరే మీలోని కోర్కలని అదుపులోపెట్టుకోలేకపోతే చిన్నపిల్లఐన అదీ, నేనూ, మాత్రం మాలో కోర్కలని ఎందుకు చంపుకుని బ్రతకాలి చెప్పండి..? అంటూ..ఏక్షణంలో ఐతే వుఛ్చెనీచాలు మర్చిపోయి మీరు మీ కన్న కూతురినే పాడుచేసేరో ఆ క్షణంలోనే కుటుంబానికి పెద్దగా ఈ ఇంట్లో మీరు మీ స్థానాన్ని కోల్పోయేరు. ఇకమీదట ఈ ఇంట్లో అదీ, నేనూ ఏంచేసినా ప్రశ్నించే హక్కు, అధికారం మీరు పూర్తిగా పోగొట్టుకున్నారు. అలా అని ఈ కుటుంబాన్ని పోషించే వ్యక్తిగా మీ గౌరవానికి భంగం ఏమీ కలగదు. కానీ మమ్మల్ని మీరు పోషిస్తున్నారు కదా అని మేము చేసేపనులని ప్రశ్నించే హక్కు కూడా మీకు ఇకమీదటనించీ మీరు ఈ ఇంట్లో కోల్పోయేరు.. అంటూ.. ముంగిలా అలా మౌనంగా కూర్చుంటే మీరు చేసిన తప్పులు వొప్పులైపోవు.. నేను చెపుతున్న విషయాలు మీ తలకెక్కుతున్నాయా..? అడిగింది మాధవి..ఇప్పుడున్న స్తితిలో మాట్లాడేందుకు మణి దెగ్గర మాటలేమీ లేవు. మాధవి చెప్పినదానికల్ల తలవూపడం తప్ప అంతకుమించి మరో దారీ లేదు మణి దగ్గర. అందుకె మాధవి చెప్పినదానికల్లా మణి మౌనంగా తలూపక తప్పింది కాదు.అప్పటికి మణి విషయంలో  ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *