శృంగార రాణి 33

By | December 21, 2019
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 33 ఇంట్లోనించీ బయటికి వొచ్చిన మాధవి అలా తన ఇంటి గుమ్మం ముందే నిలబడి ఎమిచెయ్యలో తోచక ముందుకి వెళ్ళలా? వెనక్కి ఇంట్లోకి వెళ్లిపోవాలా?అని ఆలోచించసాగింది. యిన్నిసంవత్సరాలుగా వాళ్ళతో స్నేహంవున్న నాకేఅనుమానంరాకుండా ఇన్నాళ్లూ ఆ రెండు కుటుంబాలవాళ్ళూ గుట్టుగా రంకు వ్యవహారం నడిపేరంటే వీళ్ళు మామూలోళ్ళు కాదు. అని ఆలోచిస్తూ ఏంచెయ్యాలో ఎటూపాలుపోక అలా పిచ్చదానిలా శారద ఇంటి గుమ్మంవైపు చూస్తూ నిలబడిపోయిన మాధవికి ఎందుకో శారద ఇంటి వీధితలుపు గడియ వెయ్యకుండా దగ్గరకి జారవేసినట్లు అనిపించింది. దానితో మాధవిలో చెలనం వొచ్చింది, అంటే రంకుమొగుడి పక్కలోకి దూరే తొందరలో వీధితలుపు వేసుకోవాన్న ధ్యానం కూడా లేకుండా పోయిందా సుశీలకి అని అనుకుంటూ.. ఎందుకు చేసిందో తనకే తెలియనట్లు మాధవి అసంకల్పితంగా వడివడిగా శారద ఇంటివైపు అడుగులు వేసింది. తాను దూరంనించీ చూసింది నిజమే అన్నట్లుగా వీధిగుమ్మం తలుపు దగ్గరగా జారేసి కనిపించింది. మరో ఆలోచన లేకుండా శారద ఇంటి గుమ్మం దగ్గరకి వొచ్చి పిల్లిలా తలుపు శబ్దం కాకుండా తోసి శారద ఇంట్లో అడుగుపెట్టింది. మాధవి పిల్లిలా తలుపులుతోసుకుని తనఇంట్లో దూరడం అక్కడ సుశీల ఇంట్లోనించీ చూస్తున్న రమణ శారదలూ తమఎత్తు పారినిందుకు సంతోషంగా ఒకళ్ళకి వొకళ్ళు షేక్ హాండ్ ఇచ్చుకున్నారు. ఇక్కడ మాధవి పరిస్తితి ఎలా వుందంటే, ఎదో తెలియని ఎక్సైట్మెంట్ లో ఓరంకు వ్యవహారాన్ని రెడ్ హండెడ్ గా పట్టుకున్నాననే ఆత్రంలో శారద ఇంట్లోకైతే అడుగుపెట్టింది కానీ తనకే తెలియని ఓ రకమైన భయంతో కూడిన ఎక్సైట్మెంట్ తో మాధవి గుండెలు దడదడా కొట్టుకుంటున్నశబ్దం మాధవికే వినిపిస్తున్నది. మాధవి అదృష్టవశాన ముందుగదిలో ఎవ్వరూ లేరు (ఎలా వుంటారు? వాళ్ళ పధకమే అది కదా?) లోపల పడకగదిలోనించీ బ్రహ్మం సుశీల మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. బ్రహ్మం: ఇంత ఆలస్యం చేసేవేంటి? అంటున్నాడు సుశీల: పిల్లలందరినీ సినీమాకి పంపి వొచ్చేప్పటికి ఇంత ఆలస్యం అయ్యింది మరి బ్రహ్మం: సుందరం ఇంట్లోనే వున్నాడా? సుశీల: లేరు., బయట ఎదో పనివుందని వెళ్ళేరు బ్రహ్మం: మరి శారద వొక్కత్తీ అక్కడ ఏమి చేస్తున్నది? సుశీల: శారద వొక్కత్తీ వున్నదని నీకెవరు చెప్పేరు? బ్రహ్మం: సుందరం ఇంట్లో లేడన్నావుగా? సుశీల: సుందరం లేకపోతేనేమి?

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *